Relativna atomska masa

Broj pitanja u igri: 
5
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Koju jedinicu ima relativna atomska masa?
nema jedinicu
kilogram
gram
miligram
Kolika je relativna atomska masa atoma čija je stvarna masa 19 puta veća od unificirane atomske jedinice mase?
19
1
19 g
19 mg
Kolika je relativna atomska masa hemijskog elementa koji nema izotope, u jezgru ima 3 protona i 4 neutrona, a u omotaču 3 elektrona?
7
11
3
4
Koji od navedenih brojeva može biti decimalan broj?
relativna atomska masa
atomski broj
maseni broj
broj protona u jezgru
Kolika će biti relativna atomska masa hemijskog elementa koji se u prirodi javlja u obliku dva izotopa čija je zastupljenost podjednaka (50:50), ako ti izotopi imaju masene brojeve 37 i 35?
36
36,5
35
37