Geometrija 8

Broj pitanja u igri: 
20
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
480 sek.
Plan i program: 
Геометријска средина бројева 4 и 9 је број:
6
7,5
6,5
5
Од 64 коцкице ивице 1cm састављена је велика коцка. Ивица те коцке износи:
4cm
2cm
8cm
16cm
Дијагонални пресек коцке је:
правоугаоник
ромб
троугао
трапез
Ортогонална пројекција правоугаоника на раван не може бити:
троугао
правоугаоник
квадрат
дуж
Правилна једнакоивична тространа пирамида назива се:
тетраедар
коцка
октаедар
икосаедар
Дрвена коцка ивице 3cm споља је обојена плавом бојом и расечена на коцкице ивице 1cm. Kолико малих коцкица има једну плаву страну?
6
8
4
12
Квадар дужине 8cm, ширине 4cm, и висине 4cm може се једним сечењем поделити на:
2 коцке
2 пирамиде
2 октаедра
2 тростране призме
Колико диедара има коцка?
12
8
6
24
Стуб висине 8m баца сенку дужине 4m. Kолико би дуга била сенка стуба висине 6m?
3m
4m
2m
6m
Раван је јединствено одређена са:
три неколинеарне тачке
две различите тачке
три колинеарне тачке
две мимоилазне праве
Који угао заклапају дијагонала једне стране коцке и ивица те стране коцке?
45 степени
90 степени
30 степени
60 степени
Колико ивица има четворострана пирамида?
8
6
12
4
У равни су дате три плаве и три црвене тачке (нема колинеарних). Колико има дужи чији су крајеви ове тачке таквих да им крајеви нису исте боје?
9
6
3
12
Међусобно су слични сви:
једнакостранични троуглови
једнакокраки троуглови
правоугли троуглови
разнострани троуглови
Од тростране пирамиде одсечен је врх. Колико ивица има добијено тело?
9
6
12
7
Колико тространих пирамида можемо саставити од 20 једнаких једнакостраничних троуглова?
5
4
10
2
Темена коцке треба обојити тако да суседна темена не буду исте боје. Колико најмање боја морамо употрбити?
4
3
2
6
Средиште горње основе правилне четворостране призме спојено је са тачкама које се налазе на средини свих ивица доње основе призме,.Тело које оне ограничавају је:
четворострана пирамида
тространа пирамида
коцка
чеворостана призма
У једну призму може стати 15l воде. Колико литара воде може стати у пирамиду која има исту базу и висину као ова призма?
5l
10l
15l
12l
На страни коцке ивице 32cm нацртана су 4 иста круга који се додирују и додирују ивице коцке.полупречник тих кругова је:
8 cm
4 cm
16 cm
2 cm